PERSONVERNERKLÆRING FOR VÅRE KUNDEER

Behandling av personopplysninger i DaiKai Norway AS (DaiKai Wellness Retreat).

Når du er i kontakt med oss som kunde vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er: Daglig leder

Kontaktinformasjonen til DaiKai Norway AS er:
Adresse: Arbins gate 11, 0253 Oslo
E-post: daikai@daikai.no
Telefon: 23083888
Organisasjonsnr.: 993 426 539

For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

1. Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon:
  Navn, telefonnummer og e-postadresse
 • Opplysninger til bruk i behandlingen av kunden «helseopplysninger»:
  Opplysninger om skader, graviditet og tidligere behandling og eventuell medisinering, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp for massasjen Øvrige personlige forhold om kunden, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp for massasjene

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål:

 • Kontaktinformasjonen: for å administrere kundeforholdet
 • Helseopplysninger: for å kunne behandle / følge opp kunden på best mulig måte

3. Behandling vil omfatte følgende:

 • Behandling av personopplysningene vil bestå av å registrere og lagre kontaktinformasjon i vårt arkiv (et elektronisk arkiv og/eller fysisk arkiv), samt oppdatere denne ved endringer
 • Behandling av helseopplysningene vil bestå av å registrere/notere ned nødvendig informasjon som kunden gir før/når vedkommende er til behandling/oppfølging og lagre denne informasjonen i vårt arkiv (et elektronisk arkiv/journal og/eller fysisk arkiv/journal)
 • Helseopplysninger vil slettes når det ikke er behov for disse opplysningene i den behandlingen kunden får hos oss eller når behandlingen og/eller kundeforholdet endelig avsluttes
 • Kontaktinformasjon eller helseopplysninger vil ikke bli tilgjengeliggjort, spredt eller overført til andre på noen tidspunkt med unntak av det som fremgår under

4. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysninger vi behandler videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med kunden, kundens skriftlige samtykke eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Dersom vi bruker en IT-leverandør for å håndtere våre it-systemer, og det er nødvendig for dem å få adgang til vårt arkiv med personopplysninger, vil vi inngå en avtale med dem for å ivareta informasjonssikkerheten over dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen.

Vi benytter oss av følgende IT-leverandør (såkalt: databehandler) per i dag: Digital Ocean

All behandling av personopplysninger som vi foretar vil uansett skje innenfor EU/EØS-området.

5. Lagringstid

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med en kunde slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Det betyr at når kundeforholdet og/eller behandlingen er endelig avsluttet. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av samtykke slettes, hvis kunde trekker sitt samtykke.

6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på: ​ www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du levere en skriftlig signert anmodning til oss, på vårt kontor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å du levere en skriftlig signert anmodning til oss, på vårt kontor.

7. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på: ​ www.datatilsynet.no

8. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.